By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Акционерна структура

Акционери в дружеството са над 25 000 физически и юридически лица.

Книгата за акционерите на ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД се води и съхранява от „Централен   депозитар“ АД съгласно действащото законодателство.
ISIN код на емисията: BG1100017984, BSE код: HUG.

Съгласно  закона, право да участват и да гласуват в  Общото събрание на акционерите имат само   лицата,   вписани  като   акционери  на   „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД  в  централен   регистър   на ценните   книжа,  „Централен   депозитар"   АД  14  дни   преди   датата   на  оповестено  общото събрание. Лицата, които заедно или поотделно притежават  повече от 3 месеца  най-малко 5% от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда начл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на на срочено общо събрание. Акционерите, упражняващи това право, следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на ХОЛДИНГ КООП-ЮГ АД, както и на Комисията за финансов надзор.

Ежегодно се провежда редовно общо събрание на акционерите, на което се разглеждат и приемат годишните финансови отчети, избира се регистриран одитор за съответната финансова година, който проверява и заверява отчетите. Общото събрание одобрява състав и  определя мандат на тричленен одитен комитет, който осъществява предвидените в Закона за независимия финансов одит функции.

За разглеждане на въпросите и информирано гласуване в общите събрания акционерите разполагат с гарантиран съгласно закона достъп до материалите за всяка от точките,  включени в дневния ред на събранието. Материалите се публикуват едновременно с поканата за съответното събрание най-малко 30 дни предварително. Поканата се обявява преди това в търговския регистър. След провеждане на общите събрания се публикуват и протоколите с взетите решения. Всички оповестени документи, материали и информация са достъпни за преглед и чрез медията x3news.

 

Related Articles

  • Общи събрания

  • Начало

  • За нас