By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

За нас

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072. Дружеството е със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София - 1000, район Оборище, ул. „Г. С. Раковски“ 99. Дружеството е с предмет на дейност: ПPИДOБИBAHE, УПPABЛEHИE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA УЧACTИЯ B БЪЛГAPCKИ И ЧУЖДECTPAHHИ ДPУЖECTBA; ПPИДOБИBAHE, OЦEHKA И ПPOДAЖБA HA ПATEHTИ, OTCTЪПBAHE HA ЛИЦEHЗИИ ЗA ИЗПOЛЗBAHE HA ПATEHTИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA; ФИHAHCИPAHE HA ДPУЖECTBA, B KOИTO XOЛДИHГOBOTO ДPУЖECTBO УЧACTBA; ПPEДOCTABЯHE HA ЗAEMИ HA ДPУЖECTBA, B KOИTO ДPУЖECTBOTO ИMA ПPAKO УЧACTИE ИЛИ ГИ KOHTPOЛИPA; ИЗBЪPШBAHE HA BCЯKA ДPУГA ДEЙHOCT, HEЗAБPAHEHA OT ЗAKOHA.

„Холдинг Кооп-Юг" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа и акциите му се търгуват на „Българска фондова борса“ АД. Дружеството разкрива на обществеността информация за финансовото си състояние и следващата се по закон информация чрез изпращането ѝ до регулатора Комисия по финансов надзор, до „Българска фондова борса“ АД  и чрез публикуване в интегрираната информационна система на борсата „x3 news“.

„Холдинг Кооп-Юг" АД е с вписан капитал в размер на 5570124 лв., който е разделен на 2785062 броя акции с номонална стойност 2 лв. всяка една. Акциите от капитала на дружеството са безналични поименни и с право на глас като всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани) дават еднакви права на акционерите, а именно - право на един глас в общото събрание а акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. 

Книгата за акционерите на „Холдинг кооп-юг“ АД се води и съхранява от „Централен депозитар“ АД съгласно действащото законодателство.
ISIN код на емисията: BG1100017984, BSE код: HUG.

Акционери в дружеството са над 25000 физически и юридически лица.

Съгласно закона, право да участват и да гласуват в Общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Кооп-Юг" АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар" АД 14 дни преди датата на оповестено общото събрание. Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5%  от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на насрочено общо събрание. Акционерите, упражняващи това право, следва да представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

Дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав от трима членове, избирани и освобождавани от Общото събрание на акционерите. Членовете на Съвета на директорите се вписват в търговския регистър. 

Ежегодно  се  провежда   редовно  общо  събрание   на   акционерите,  на   което   се   разглеждат   иприемат   годишните   финансови   отчети,   избира   се   регистриран   одитор   за   съответнатафинансова година, който проверява и заверява отчетите. Общото събрание одобрява състав иопределя мандат на тричленен одитен комитет, който осъществява предвидените в Закона занезависимия финансов одит функции.За   разглеждане   на   въпросите   и   информирано   гласуване  в  общите   събрания   акционеритеразполагат с гарантиран съгласно закона достъп до материалите за всяка от точките,  включенив   дневния   ред   на   събранието.   Материалите   се   публикуват   едновременно   с   поканата   засъответното  събрание  най-малко   30  дни предварително. Поканата се  обявява   преди  това  втърговския   регистър.   След  провеждане на   общите  събрания  се   публикуват  и  протоколите  свзетите   решения.   Всички   оповестени   документи,   материали   и   информация   са   достъпни   запреглед и чрез медията „x3 news”. 

Related Articles

  • Общи събрания

  • Начало

  • За инвеститори