By using this website, you agree to the use of cookies as described in our Privacy Policy.
България, София 1000, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18
Понеделник - Петък 9:00 - 17:00

Общи събрания

ПРОТОКОЛ
ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД
уникален идентификационен код на събитието HUG120620241100 ISIN код на емисията BG1100017984

Днес, 12.06.2024 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите. 

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи следната информация: Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията на 24.04.2024 г. (вписване № 20240424161542 по партидата на Дружеството). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на КФН, чрез БФБ, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове. Корпоративното събитие е отразено в системата на Централен депозитар АД.

Извършена е регистрация на явяващите се на днешното събрание акционери и техните законни или упълномощени представители в рамките на оповестеното време за регистрация - от 10.20 часа до 10.55 часа. Назначена е Комисия по регистрацията, която е съставила доклад за работата си и проект на списък на акционерите. Видно от доклада, в рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани общо 7 (седем) акционера, притежаващи съответния брой акции към 29.05.2024 г., сверено с Книгата на акционерите към тази дата. 

Общият брой представени акции на днешното събрание е: 1 421 727 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 51.05 % от капитала. Регистрирани са 5 (пет) броя пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание за упражняване правото на глас чрез пълномощник по общо 294 405 броя акции. Изготвените от Комисията по регистрация на акционерите доклад и проект на списък на явяващите се акционери, след като бъдат надлежно подписани, ще се приложат и представляват част от протокола от днешното редовно общо събрание на акционерите.

Констатира се наличие на изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения. На събранието присъства изпълнителният член на СД Бисер Лазов. Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. 

Предложиха се измежду присъстващите лица г-н Бисер Лазов за Председател на събранието, адв. Лесичкова за Секретар на събранието и г-жа Теодора Танева за Преброител на гласовете. Други предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез пълномощници: 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие от присъстващите следното организационно РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – Бисер Лазов, Секретар - адв. Атанаска Лесичкова, Преброител – г-жа Теодора Танева.

Пристъпи се към приемане начин на гласуване по точките от дневния ред, предложен от избраното ръководство на събранието: всеки акционер да гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация Мандатна карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува. Начинът на гласуване се одобри и прие единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери. Избраният председател на събранието разясни, че акционерите могат да обсъждат и гласуват единствено по точките, включени в предварително обявения дневен ред, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и други въпроси не могат да бъдат допълнително включвани. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на оповестения с поканата за събранието 

ДНЕВЕН РЕД със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:
Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление; 
Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; 

Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;
Назначаване на регистриран одитор за 2024 г.; Проект за  решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.;
Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г.; 
Избор на членове на одитен комитет за нов мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените членове на одитен комитет на Дружеството и определя мандата им за срок от три години, т.е. до 31.12.2026 г.;
Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора; 
Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2023 г.;
Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление. Прочете се предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения, каквито не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление. 

По точка 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора. Докладът за прилагане политиката за възнагражденията е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.
Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.

По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г. Прочете се предложението за решение по точка трета. Докладът на Директора за връзки с инвеститорите е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.
Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.
Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2024 г. Прочете се предложението за решение по точка четвърта. Предложението на СД е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.
Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2024 г. - одиторско дружество „Бул одит“ООД, рег.н. 0023.
Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г. Прочете се предложението за решение по точка пета. Докладът на одитния комитет е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г. 

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: Избор на членове на одитен комитет за нов мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; Прочете се предложението за решение по точка шеста. Предложението за състав на одитния комитет е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира предложените членове на одитен комитет на Дружеството и определя мандата им за срок от три години, т.е. до 31.12.2026 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 7 от дневния ред: Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора.  Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Одитираният ГФО и докладът на одитора са включени в материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора.

По точка 8 от дневния ред: Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Предложението на СД е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството.

По точка 9 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2023 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка девета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2023 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 10 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. Прочете се предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното 
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.  

По точка 11 от дневния ред: Разни - не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.26 ч. Представителите на акционерите върнаха издадените им мандатни карти за гласуване.

Към този протокол се приложиха: 
(1) Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрацията и подписан от ръководството на събранието;
(2) Доклад на Комисията по регистрация на акционерите;
(3) Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията;
(4) Нотариално заверени пълномощни за представителство на акционер в днешното събрание по образеца, одобрен от СД – 5 броя;
(5) Електронни справки от ТРРЮЛНЦ;
(6) Електронни справки от Регистър „Булстат“;
(7) Мандатни карти – 7 броя.

Председател: Секретар: Преброител:ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG120620241100
ISIN код на емисията BG1100017984

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг" АД на 12.06.2024 г. от 11.00 часа местно (източноевропейско) време по седалището на Дружеството (8.00 координирано универсално време - UTC), в седалището и на адреса на управление на Дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, а при липса на кворум – на 28.06.2024 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, при следния дневен ред и предложения за решения:

 1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2023 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
 2. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.;
 3. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2023 г.;
 4. Назначаване на регистриран одитор за 2024 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2024 г.;
 5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2023 г.;
 6. Избор на членове на одитен комитет за нов мандат съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит; Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложените членове на одитен комитет на Дружеството и определя мандата им за срок от три години, т.е. до 31.12.2026 г.;
 7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2023 г. и доклада на одитора;
 8. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
 9. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2023 г.;
 10. Вземане на решение за определянеразмера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2024 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
 11. Разни.

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София. „Холдинг Кооп-Юг" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа („ЗППЦК“).

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг" АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 17.04.2024 г., е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Кооп-Юг" АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно — на дата 29.05.2024 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. 28.05.2024 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Документи на чужд език се представят с легализиран превод на български език.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно по образец, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, с удостоверение за актуално състояние на акционера-юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Образецът за пълномощно за представителство на акционер в свикваното общо събрание е приложен към материалите за събранието и е достъпен в електронен формат на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН. Образецът е достъпен и на хартиен носител и се предоставя на всеки акционер при поискване, отправено до Дружеството чрез Директор връзки с инвеститорите.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер по пълномощие, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Всички пълномощни, трябва да бъдат представени в оригинал на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа (7.20 UTC) и приключва в 10.55 часа (7.55 UTC) на 12.06.2024 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 28.06.2024 г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг" АД - www.coop-yug.eu, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 99, ет. 7, офис 18, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството https://www.coop-yug.eu, считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг" АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.

 

За „Холдинг Кооп Юг" АД,

Изпълнителен директор


ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG140620231100

ISIN код на емисията BG1100017984

 

Днес, 14.06.2023 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи следната информация: Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията на 04.05.2023 г. (вписване № 20230504140634 по партидата на Дружеството). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на КФН, чрез БФБ, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрация на явяващите се акционери и техните законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. Назначена е Комисия по регистрация на акционерите, извършила регистрацията и съставила доклад и проект на списък на акционерите. Видно от доклада, в рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани общо 7 (седем) акционера, притежаващи съответните акции към 31.05.2023 г., сверено с Книгата на акционерите към тази дата, съвкупно - 1 421 727 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 51.05 % от капитала. Регистрирани са 5 (пет) броя пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание за упражняване правото на глас чрез пълномощник по общо 294 405 броя акции. Данните са отразени в изготвен от Комисията по регистрацията доклад и в съставен от същата комисия проект на списък на явяващите се акционери. След надлежно подписване докладът и списъкът се прилагат и представляват част от протокола от днешното редовно общо събрание на акционерите.

Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения. На събранието присъства изпълнителният член на СД Бисер Лазов. Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание.

Предложиха се измежду присъстващите лица г-н Бисер Лазов за Председател на събранието, адв. Лесичкова за Секретар на събранието и г-жа Теодора Танева за Преброител на гласовете. Други предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез пълномощници: 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе с единодушие следното организационно РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – Бисер Лазов, Секретар - адв. Атанаска Лесичкова, Преброител – г-жа Теодора Танева.

Пристъпи се към приемане начин на гласуване по точките от дневния ред, предложен от избраното ръководство на събранието: всеки акционер да гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува. Начинът на гласуване се одобри и прие единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери. Коментира се, че акционерите могат да обсъждат и гласуват единствено по точките, включени в предварително обявения дневен ред, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и други въпроси не могат да бъдат допълнително включвани. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на оповестения с поканата за събранието ДНЕВЕН РЕД със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:

Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;

Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.;

Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;

Назначаване на регистриран одитор за 2023 г.; Проект за  решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.;

Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г.;

Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора;

Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;

Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2022 г.;

Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление. Прочете се предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения, каквито не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.

По точка 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора. Докладът за прилагане политиката за възнагражденията е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. 

По точка 3 от дневния ред: Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г. Прочете се предложението за решение по точка трета. Докладът на Директора за връзки с инвеститорите е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;
Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2023 г. Прочете се предложението за решение по точка четвърта. Предложението на СД е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2023 г. - одиторско дружество „Булодит“ООД, рег.н. 0023.

Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г. Прочете се предложението за решение по точка пета. Докладът на одитния комитет е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста. Одитираният ГФО и докладът на одитора са включени в материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и Доклада на одитора.

По точка 7 от дневния ред: Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Предложението на СД е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

 

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството.

По точка 8 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2022 г.. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2022 г.

 

Пристъпи се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2023 г. Прочете се предложението за решение по точка девета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 727, представляващи 51.05 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители (пълномощници): 294 405;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 727;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите. 

По точка 10 от дневния ред: Разни - не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.20 ч. Представителите на акционерите върнаха издадените им мандатни карти за гласуване.

Към този протокол се приложиха:

(1) Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;
(2) Доклад на Комисията по регистрацията;
(3) Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;
(4) Пълномощни за представителство на акционер по образец и с нотариално удостоверени подписи – 5 броя;
(5) Електронни справки от ТРРЮЛНЦ;
(6) Електронни справки от Регистър „Булстат“
(7) Мандатни карти.

 


ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД
уникален идентификационен код на събитието HUG140620231100
ISIN код на емисията BG1100017984

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг" АД на 14.06.2023 г. от 11.00 часа местно (източноевропейско) време по седалището на Дружеството (8.00 координирано универсално време - UTC), в седалището и на адреса на управление на Дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, а при липса на кворум – на 30.06.2023 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, при следния дневен ред и предложения за решения:

 1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2022 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
 2. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.;
 3. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите за 2022 г.;
 4. Назначаване на регистриран одитор за 2023 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2023 г.;
 5. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2022 г.;
 6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2022 г. и доклада на одитора;
 7. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
 8. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2022 г.;
 9. Вземане на решение за определянеразмера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2023 г.Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
 10. Разни.

 

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София. „Холдинг Кооп-Юг" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа („ЗППЦК“).

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг" АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 25.04.2023 г., е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Кооп-Юг" АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно — на дата 31.05.2023 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. 30.05.2023 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Документи на чужд език се представят с легализиран превод на български език.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно по образец, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, с удостоверение за актуално състояние на акционера-юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Образецът за пълномощно за представителство на акционер в свикваното общо събрание е приложен към материалите за събранието и е достъпен в електронен формат на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН. Образецът е достъпен и на хартиен носител и се предоставя на всеки акционер при поискване, отправено до Дружеството чрез Директор връзки с инвеститорите.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер по пълномощие, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Всички пълномощни, трябва да бъдат представени в оригинал на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа (7.20 UTC) и приключва в 10.55 часа (7.55 UTC) на 14.06.2023 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2023 г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг" АД - www.coop-jug.com, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 99, ет. 7, офис 18, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството https://www.coop-jug.com, считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг" АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.
ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG140620221100

ISIN код на емисията BG1100017984

 

Днес, 14.06.2022 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи на регистрираните акционери чрез техните законни и упълномощени представители следната информация:

Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията на 26.04.2022 г. (вписване № 20220426144913 по партидата на Дружеството). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор E-Register, чрез Българска фондова борса, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрация на явяващите се акционери и техни законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. Назначена е Комисия по регистрация на акционерите, съставила доклад за извършената регистрация и проект на списък на акционерите, за които се явява законен или упълномощен представител. Съгласно доклада, в рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани общо 7 (седем) акционера, притежаващи съвкупно 1 421 337 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 51.03 % от капитала. Брой регистрирани пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание – 5 (пет) за упражняване правото на глас чрез пълномощник по общо 294 015 броя акции. Данните са отразени в изготвен от Комисията по регистрацията доклад и в съставен от същата комисия проект на списък на явяващите се акционери. След надлежно подписване докладът и списъкът се прилагат и представляват част от протокола от днешното редовно общо събрание на акционерите.

Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Лазов и Георги Георгиев. Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. Предложиха се измежду присъстващите лица адв. Лесичкова за Председател на събранието, г-жа Теодора Танева за секретар на събранието и г-н Георги Георгиев за преброител на гласовете. Други изказвания, предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното организационно РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – адв. Атанаска Лесичкова, секретар – г-жа Теодора Танева, преброител – г-н Георги Георгиев.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си. По предложение на Председателя на събранието единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред: всеки акционер гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува. Председателят на събранието поясни, че акционерите могат да разискват и гласуват единствено по точките, включени в дневния ред на събранието, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани други точки, освен вече обявените. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на оповестения с поканата за събранието ДНЕВЕН РЕД със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:

 1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
 2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите;
 3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;
 4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
 5. Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.;
 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.;
 7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора;
 8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора;
 9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
 10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2021 г.;
 11. Вземане на решение за определянеразмера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
 12. Разни.

 

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения, каквито не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.

 

По точка 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете  предложението за решение по точка втора. Годишният консолидиран доклад е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите. 

 

По точка 3 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.“. Прочете се предложението за решение по точка трета. Докладът за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите“. Прочете се предложението за решение по точка четвърта. Докладът е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2022 г. Прочете се предложението за решение по точка пета. Предложението на Съвета на директорите е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: „Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста. Докладът на одитния комитет е включен в материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.

По точка 7 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Одитираният ГФО за 2021 г. е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора.

По точка 8 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Документите, поставени на разглеждане, са част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: „Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.“. Прочете се предложението за решение по точка девета. Предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

 

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне финансовия резултат на Дружеството. 

По точка 10 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2021 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 11 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г. Прочете предложението за решение по точка единадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

 

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:

1 421 337, представляващи 51.03 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 294 015;

Общ брой на действително подадените гласове:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ЗА“:  1 421 337;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.

 

По точка 12 от дневния ред: Разни - не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.25 ч.

 

Към този протокол се приложиха:

(1) Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;

(2) Доклад на Комисията по регистрацията;

(3) Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;

(4) Пълномощни за представителство на акционер по образец и с нотариално удостоверени подписи – 5 броя;

(5) Електронни справки от ТРРЮЛНЦ – 7 броя;

(6) Електронни справки от Регистър „Булстат“ – 4 броя;

(7) Мандатни карти – 7 броя.

 

 

 

ПОКАНА

ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG140620221100

ISIN код на емисията BG1100017984

 

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг" АД на 14.06.2022 г. от 11.00 часа местно (източноевропейско) време по седалището на Дружеството (8.00 координирано универсално време - UTC), в седалището и на адреса на управление на Дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, а при липса на кворум – на 30.06.2022 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, при следния дневен ред и предложения за решения:

 1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
 2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2021 г., изготвен от Съвета на директорите;
 3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2021 г.;
 4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
 5. Назначаване на регистриран одитор за 2022 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2022 г.;
 6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2021 г.;
 7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и доклада на одитора;
 8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2021 г. и консолидирания доклад на одитора;
 9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
 10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2021 г.;
 11. Вземане на решение за определянеразмера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2022 г.Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
 12. Разни.

 

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София. „Холдинг Кооп-Юг" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа („ЗППЦК“).

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг" АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 12.04.2022 г., е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Кооп-Юг" АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно — на дата 31.05.2022 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. 30.05.2022 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Документи на чужд език се представят с легализиран превод на български език.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.

Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно по образец, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, с удостоверение за актуално състояние на акционера-юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.

Образецът за пълномощно за представителство на акционер в свикваното общо събрание е приложен към материалите за събранието и е достъпен в електронен формат на интернет страницата на дружеството: www.coop-yug.eu, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН. Образецът е достъпен и на хартиен носител и се предоставя на всеки акционер при поискване, отправено до Дружеството чрез Директор връзки с инвеститорите.

Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-yug.eu, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН.

Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер по пълномощие, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.

Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.

Всички пълномощни, трябва да бъдат представени в оригинал на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.

Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.

Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа (7.20 UTC) и приключва в 10.55 часа (7.55 UTC) на 14.06.2022 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.

При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2022 г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг" АД - www.coop-yug.eu, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 99, ет. 7, офис 18, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството https://www.coop-yug.eu, считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг" АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.

За „Холдинг Кооп Юг" АД,

Изпълнителен директор

Материали за изтегляне: Покана Материали Правила

 

Общи събрания - Архив

Related Articles

 • Начало

 • За нас

 • За инвеститори